Polisi Preifatrwydd | Privacy Policy

Fel rhan o’r broses o ymaelodi ag AWokEN, rydym yn gofyn i chi am fanylion megis enw a chyfeiriad e-bost. Byddwn yn defnyddio’r gwybodaeth yma i gyfathrebu â chi ynglŷn â gweithgareddau AWokEN.

Rydym yn defnyddio gwasanaeth MailChimp er mwyn casglu, storio a defnyddio eich data. Drwy hyn, rydym yn casglu ystadegau ynglŷn ag agor dolenni o fewn e-byst, gan ddefnyddio technolegau safonol i’n galluogi i fonitro a gwella ein cyfathrebu. Am fwy o wybodaeth, dyma bolisi preifatrwydd MailChimp https://mailchimp.com/legal/privacy

Ar ein gwefan gyhoeddus rydym yn cyhoeddi enwau o rai o’n haelodau https://awoken.cymru/rhest-aelodau-list-of-members. Dim ond yr aelodau a fydd wedi rhoi caniatâd penodol i ni (drwy dicio blwch ar y ffurflen ymaelodi) a fydd yn cael eu henwi yma.

Dyma yw ein hunig ddefnydd o’ch data chi, a ni fyddwn ni’n rhannu eich data gydag unrhyw sefydliad arall.

Gallwch ddad-danysgrifio o’r e-byst ar unrhyw adeg drwy glicio ar y ddolen ar waelod unrhyw e-bost gennym, a gallwch weld, newid neu ddileu’r gwybodaeth a ddaliom amdanoch drwy yrru e-bost at awokencymu@gmail.com

Byddwn yn adolygu’r polisi hwn o dro i dro, ac os byddwn angen ei addasu byddwn yn eich hysbysu dros e-bost ble’n briodol.

ARTWORK(artboard)-04

As part of the AWokEN membership process, we ask you to provide details such as your name and e-mail address. We will use this information to communicate with you about AWokEN activities.

We use MailChimp service to collect, store and use your data. In this way, we collect statistics about the opening of links within e-mails, using standard technologies to enable us to monitor and improve our communication. For further information, please see MailChimp’s privacy policy https://mailchimp.com/legal/privacy

On our public website we publish the names of some of our members https://awoken.cymru/rhest-aelodau-list-of-members. Only members who will have given us specific permission (by ticking a box on the membership form) will be named here.

This is our only use of your data, and we will not share your data with any other organization.

You can unsubscribe from our e-mails at any time by clicking on the link at the bottom of any e-mail from us, and you can see, change or delete the information we hold about you by emailing awokencymu@gmail.com

We will periodically review this policy, and if we need to adjust it we will notify you by e-mail where appropriate.

Advertisements

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

%d bloggers like this: